นโยบายการแจ้งเบาะแส

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอกทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายและข้อบังคับ รวมทั้งเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถรายงานการกระทำใดๆ ที่เชื่อได้ว่าอาจขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการใช้ข้อมูล


ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส

1. พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการคอร์รัปชั่น และการติดสินบน

2. การฝ่าฝืนนโยบายบริษัท

3. การดำเนินธุรกิจที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในบริษัทฯ หรือข้อบังคับของทางการ

4. พฤติกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวกับสาระสำคัญทางบัญชีหรือการตรวจสอบ

5. การกระทำใดๆ ที่ผิดไปจากจริยธรรม หรือความยุติธรรมทางสังคม


แนวทางปฏิบัติ

พนักงานหรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอก (ผู้แจ้งเบาะแส) หากพบเหตุการณ์ที่พิจารณาได้ว่าเข้าข่ายตามข้อมูลข้างต้น สามารถยื่นเรื่องแจ้ง พร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยระบุละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบสวน ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์โดยจะแสดงตัวตน หรือไม่ แสดงตัวตน ก็ได้ และส่งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้


ช่องทางไปรษณีย์

นางทิวาพร กัณฑาสุวรรณ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขที่ 43/106 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310


ร.ศ.นพ.นิยม ลออปักษิณ

ประธานคณะกรรมการบริษัท

เลขที่ 15/353 หมู่ 10 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270


นายศุภชัย บุญถนอม

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม/ผู้จัดการคุณภาพ

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160


ช่องทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์

(e-mail)


tiwaporn106@gmail.com

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


niyomacupunctue@gmail.com

ประธานคณะกรรมการบริษัท


Info@accufas.com

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม/ผู้จัดการคุณภาพ