Activities - ภาพกิจกรรม

บริการของเรา

  ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐานสากลครอบคลุม ดังต่อไปนี้ 

  Stack Emission Sampling (ปล่องระบาย) การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในปล่องระบาย ด้วยเทคนิค ISO kinetic sampling ด้วยชุดเก็บตัวอย่าง Stack ของบริษัท Apex การเก็บก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยเทคนิคและอุปกรณ์เฉพาะ

  การหาตำแหน่งและจุดเก็บตัวอย่างของอากาศในปล่อง (US.EPA Method 1)

  การหาความเร็วและอัตราการไหลของก๊าซในปล่อง (US.EPA Method 2)

  การหาน้ำหนักโมเลกุลของอากาศในปล่อง (US.EPA Method 3)

  ให้บริการตรวจวัดด้านกายภาพ บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน ( แสงสว่าง, เสียง, ความร้อน )

  การเก็บตัวอย่างสารเคมี ฝุ่นละออง แสง และความร้อน ในสถานประกอบการตาม Method สากลต่างๆ เช่น NIOSH, OSHA ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งได้รับการสอบเทียบการทำงาน ของอุปกรณ์ต่างๆ จากองค์กร ภาครัฐ และเอกชนที่ให้บริการ และยังมีการทดสอบการทำงานภายในบริษัทเป็นประจำทุกครั้งก่อนนำไปใช้งานต่างๆ....

  งานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน ( Workplace Quality Monitoring )

  Ambient Air (TSP , PM10 ,PM 2.5, W/S ,W/D และสารเคมี) การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดตั้งแต่ 2.5 ไมครอน 10 ไมครอน และ 100 ไมครอน รวมทั้งการ เก็บตัวอย่างโลหะหนัก โดยใช้ High Volume....

  การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

  การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการตรวจวิเคราะห์ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา โดยรักษา สภาพน้ำตัวอย่างแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส....

  การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม

  การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทำการตรวจวิเคราะห์ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา โดยรักษาสภาพน้ำตัวอย่าง โดยรักษาสภาพน้ำตัวอย่างแช่เย็นที่ อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส....

  การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

  การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

  เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินและดิน

  เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินและดิน