ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำข้อมูลเล่มรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ตรวจสอบการเทียบผลที่ได้จากการวิเคราะห์ กับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ของเล่มรายงานทุกรายการ
 • ติดตามการปรับปรุง กฏหมาย, มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่การตลาดและนักวิทยาศาสตร์ในการออกรายงานผล
 • ตอบข้อสงสัยของลูกค้า ลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผล
 • มีส่วนร่วมในการปฎิบัติการแก้ไข ป้องกัน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมหรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานบริการการตรวจวิเคราะห์
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจเช็คอุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • เตรียมอุปกรณ์ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แสง, เสียง, ฝุ่น, ความร้อน, สารเคมี และปล่องระบาย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • เก็บรักษาตัวอย่างให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้ ดังนี้ เครื่องมือวัดแสง, เสียง, ความร้อน, ฝุ่น, สารเคมี และการเก็บตัวอย่างน้ำ
 • สามารถดูแลรักษา อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการเก็บตัวอย่างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • สามารถตรวจสอบสภาพและดูแลรักษารถยนต์ที่ใช้ในการออกไปตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย, มาตรฐานของงานตรวจวัดสภาพแวดล้อม (กรณี ตอบคำถามลูกค้า ขณะออกปฏิบัติการนอกสถานที่)
 • ขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์คุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศ
 • ดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ได้รับมอบหมายให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ร่วมจัดทำเอกสารและปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามระบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 • จัดทำคู่มือเครื่องมือ
 • ปฏิบัติงานตามระบบ ISO/IEC17025

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน

ฝ่ายบุคคล

0-2865-0044-9 ต่อ 7000, 7001, 7002

hr@intermedthai.com

บริการของเรา

  ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐานสากลครอบคลุม ดังต่อไปนี้ 

  Stack Emission Sampling (ปล่องระบาย) การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในปล่องระบาย ด้วยเทคนิค ISO kinetic sampling ด้วยชุดเก็บตัวอย่าง Stack ของบริษัท Apex การเก็บก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยเทคนิคและอุปกรณ์เฉพาะ

  การหาตำแหน่งและจุดเก็บตัวอย่างของอากาศในปล่อง (US.EPA Method 1)

  การหาความเร็วและอัตราการไหลของก๊าซในปล่อง (US.EPA Method 2)

  การหาน้ำหนักโมเลกุลของอากาศในปล่อง (US.EPA Method 3)

  ให้บริการตรวจวัดด้านกายภาพ บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน ( แสงสว่าง, เสียง, ความร้อน )

  การเก็บตัวอย่างสารเคมี ฝุ่นละออง แสง และความร้อน ในสถานประกอบการตาม Method สากลต่างๆ เช่น NIOSH, OSHA ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งได้รับการสอบเทียบการทำงาน ของอุปกรณ์ต่างๆ จากองค์กร ภาครัฐ และเอกชนที่ให้บริการ และยังมีการทดสอบการทำงานภายในบริษัทเป็นประจำทุกครั้งก่อนนำไปใช้งานต่างๆ....

  งานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน ( Workplace Quality Monitoring )

  Ambient Air (TSP , PM10 ,PM 2.5, W/S ,W/D และสารเคมี) การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดตั้งแต่ 2.5 ไมครอน 10 ไมครอน และ 100 ไมครอน รวมทั้งการ เก็บตัวอย่างโลหะหนัก โดยใช้ High Volume....

  การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

  การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการตรวจวิเคราะห์ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา โดยรักษา สภาพน้ำตัวอย่างแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส....

  การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม

  การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทำการตรวจวิเคราะห์ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา โดยรักษาสภาพน้ำตัวอย่าง โดยรักษาสภาพน้ำตัวอย่างแช่เย็นที่ อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส....

  การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

  การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

  เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินและดิน

  เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินและดิน