เกี่ยวกับเรา

ปี พ.ศ. 2540

เริ่มก่อตั้งบริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด

ปี พ.ศ. 2554

บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้มีการดำเนินการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในสถานประการอย่างเต็มรูปแบบ และ เริ่มขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน จำนวน 6 รายการ ได้แก่ งานน้ำเสีย COD, pH, Temperature งานอากาศ Oxides of Nitrogen, Sulfur Dioxide และ Total Suspended Particulate

ปี พ.ศ. 2555

เริ่มขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานจำนวน 13 รายการ สามารถวิเคราะห์งานน้ำเสีย pH, SS, TDS, COD, BOD, Oil & Grease, Sulfide, Free Chlorine, Temperature, งานอากาศ Opacity, Oxides of Nitrogen, Sulfur Dioxide และ Total Suspended Particulate

ปี พ.ศ. 2558

เมื่อ ธันวาคม 2558 บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด เริ่มดำเนินการจัดทำระบบการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005

ปี พ.ศ. 2559

เริ่มขยายการวิเคราะห์จำนวน 35 รายการ ได้แก่ งานน้ำเสีย pH, SS, TDS, COD , BOD, Oil & Grease, Sulfide, Free Chlorine, Temperature, Arsenic, Barium, Cadmium, Chromium, Copper, Lead Manganese, Mercury, Nickel, Phenol, Selenium, Zinc งานอากาศ Antimony, Arsenic, Carbon Monoxide, Copper, Cresol, Hydrogen Sulfide, Lead, Mercury, Opacity, Oxides of Nitrogen, Sulfur Dioxide, Sulfuric Acid,Total Suspended Particulate และ Xylene

ปี พ.ศ. 2560

บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และข้อกำหนดกฏระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสำนักบริหาร และรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานทดสอบและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ที่ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ

1. ให้บริการงานตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องมือและวิธีทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ ให้ผลการตรวจถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นที่เชื่อถือ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ รายงานผลถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องการ

3. สนับสนุนการเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยีงานตรวจวิเคราะห์

4. เป็นองค์การอิสระที่มีความเป็นกลาง สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

ค่านิยมร่วมของ บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด

เพื่อให้บรรลุซึ่งพันธกิจที่วางไว้ ดังนี้

1. มีวินัย และซื่อสัตย์ต่อการวิเคราะห์ทุกขั้นตอน

2. ทำงานเป็นทีมและจริงใจต่อผู้ร่วมงาน

3. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใฝ่หาความรู้

4. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานอ้างอิง

บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด จะดำเนินการตามข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบโดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO/IEC 17025

บริการของเรา

  ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐานสากลครอบคลุม ดังต่อไปนี้ 

  Stack Emission Sampling (ปล่องระบาย) การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในปล่องระบาย ด้วยเทคนิค ISO kinetic sampling ด้วยชุดเก็บตัวอย่าง Stack ของบริษัท Apex การเก็บก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยเทคนิคและอุปกรณ์เฉพาะ

  การหาตำแหน่งและจุดเก็บตัวอย่างของอากาศในปล่อง (US.EPA Method 1)

  การหาความเร็วและอัตราการไหลของก๊าซในปล่อง (US.EPA Method 2)

  การหาน้ำหนักโมเลกุลของอากาศในปล่อง (US.EPA Method 3)

  ให้บริการตรวจวัดด้านกายภาพ บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน ( แสงสว่าง, เสียง, ความร้อน )

  การเก็บตัวอย่างสารเคมี ฝุ่นละออง แสง และความร้อน ในสถานประกอบการตาม Method สากลต่างๆ เช่น NIOSH, OSHA ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งได้รับการสอบเทียบการทำงาน ของอุปกรณ์ต่างๆ จากองค์กร ภาครัฐ และเอกชนที่ให้บริการ และยังมีการทดสอบการทำงานภายในบริษัทเป็นประจำทุกครั้งก่อนนำไปใช้งานต่างๆ....

  งานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน ( Workplace Quality Monitoring )

  Ambient Air (TSP , PM10 ,PM 2.5, W/S ,W/D และสารเคมี) การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดตั้งแต่ 2.5 ไมครอน 10 ไมครอน และ 100 ไมครอน รวมทั้งการ เก็บตัวอย่างโลหะหนัก โดยใช้ High Volume....

  การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

  การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการตรวจวิเคราะห์ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา โดยรักษา สภาพน้ำตัวอย่างแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส....

  การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม

  การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทำการตรวจวิเคราะห์ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา โดยรักษาสภาพน้ำตัวอย่าง โดยรักษาสภาพน้ำตัวอย่างแช่เย็นที่ อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส....

  การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

  การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

  เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินและดิน

  เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินและดิน