Stack Emission Sampling - (ปล่องระบาย)

Stack Emission Sampling (ปล่องระบาย)

การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในปล่องระบาย ด้วยเทคนิค ISO kinetic sampling ด้วยชุดเก็บตัวอย่าง Stack ของบริษัท Apex การเก็บก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยเทคนิค และอุปกรณ์เฉพาะ

  • การหาตำแหน่งและจุดเก็บตัวอย่างของอากาศในปล่อง (US.EPA Method 1)
  • การหาความเร็วและอัตราการไหลของก๊าซในปล่อง (US.EPA Method 2)
  • การหาน้ำหนักโมเลกุลของอากาศในปล่อง (US.EPA Method 3)
  • การหาปริมาณความชื้นของอากาศภายในปล่อง (US.EPA Method 4)
  • การเก็บตัวอย่างเพื่อวัดปริมาณฝุ่นละอองในปล่อง (US.EPA Method 5)
  • การเก็บตัวอย่างเพื่อวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (US.EPA Method 6)
  • การเก็บตัวอย่างเพื่อวัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ในปล่อง (US.EPA Method 7B)
  • และการเก็บสารเคมี โลหะ และก๊าซอื่นๆ

Stack Emission Sampling