เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ - แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP

(Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer, ICP-OES)

ยี่ห้อ : PerkinElmer รุ่น : Optima8000

  • เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ ทดสอบ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ของธาตุต่างๆ ซึ่งใช้งานได้หลากหลายและได้ทีละหลายธาตุ เทคนิคนี้แยกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ Inductively Couple Plasma ( ICP ) เป็นเทคนิคที่ใช้ผลิตพลาสมาที่ให้อุณหภูมิสูง ด้วยการปล่อยแก๊สอาร์กอนผ่านเข้าไปในคบ (torch) ที่ปลายคบจะมีท่อกลวงทำด้วยทองแดง

Related Projects