บริการด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

  • บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เปิดให้บริการมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำในห้องปฏิบัติการ ทั้งระดับปริญญาตรีสาขาเคมี และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมทีมผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ สามารถให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ครอบคลุมดัชนีด้านคุณภาพน้ำ และ อากาศ ได้ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ISO/IEC 17025